Landschappelijke en cultuurhistorische analyse (afgerond)

De uitvoering van de dorpsvisie leidt tot een aantal belangrijke inrichtingsopgaven. Met de cultuurhistorische en landschappelijke analyse willen we een gemeenschappelijk basis vastleggen, waarin de kernwaarden voor het geheel én per deelgebied zijn vastgelegd.
Zeepeduinen

Update september 2021

In mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Cultuurhistorische en landschappelijke analyse en kernwaarden Burgh-Haamstede’ vastgesteld, waarna de raad op 24 juni heeft bepaald dat dit document als leidraad moet dienen voor het college van burgemeester en wethouders bij het uitwerken van het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma, het uitwerken van projecten en het toetsen van projectvoorstellen van initiatiefnemers, alsmede het opstellen van daaruit voortvloeiende voorstellen voor de gemeenteraad. 

De cultuurhistorische en landschappelijke analyse en de daaruit voortkomende kernwaarden en bijbehorende kansen en aanbevelingen zijn een richtinggevend kader voor de ontwikkeling van ruimtelijke projecten op en langs de zogenaamde 'dorpsas' en in de centra van Burgh en Haamstede. De studie start met een uitgebreide cultuurhistorische en landschappelijke analyse, leidend tot een synthese: beide analyses worden in relatie tot elkaar bezien en er wordt in beeld gebracht welke cultuurhistorische en landschappelijke elementen de ruimtelijke structuur van Burgh-Haamstede bepalen. Op basis van de synthese zijn acht kernwaarden gedefinieerd voor Burgh-Haamstede. De kernwaarden worden gevormd door ruimtelijke, cultuurhistorische en/of landschappelijke structuren of elementen die uniek zijn voor Burgh-Haamstede en die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Per kernwaarde worden kansen beschreven en aanbevelingen gedaan ten aanzien van behoud en versterking van deze kernwaarden in de toekomst. Toepassing van deze aanbevelingen sluit (her)ontwikkelingen niet uit, maar zorgen ervoor dat bij ontwikkelingen - zoals woningbouw – een integrale afweging kan worden gemaakt en behoud en de versterking van kwaliteiten van Burgh-Haamstede worden geborgd.

U kunt de rapportage hier lezen.
 

Update april 2021

Bureau B+B is vanaf december 2020 aan de slag met de landschappelijke en cultuurhistorische analyse van Burgh-Haamstede. Na intensief bureau onderzoek, een aantal locatiebezoeken en enkele gesprekken met bewoners is B+B gestart met het maken van een analyse.

Het eerste deel van de analyse is begin 2021 opgeleverd en vervolgens ‘vertaald’ in een aantal kernwaarden. Op dit moment werkt B+B in nauwe samenspraak met de project- en werkgroep aan de afronding van de rapportage, die de basis vormt voor het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan dat we gaan opstellen in het tweede deel van 2021.

We streven naar besluitvorming over deze analyse, inclusief kernwaarden, in mei (college) en juni (raad).

Presentatie werkgroep 15 januari 2021

Op 15 januari 2021 is de werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse voor het eerst bij elkaar geweest om input te geven voor deze analyse.
Na enkele inleidende woorden van extern projectmanager H. Post was het de beurt aan projectleider Gert-Jan Wisse om de werkgroep leden nader te informeren over de exacte opdracht die Bureau B+B heeft meegekregen. Vervolgens hebben we de bijeenkomst voortgezet in de vorm van een ‘digitale fietstocht’, waarbij we vanaf de entree bij Haamstede de complete dorpsas hebben ‘afgefietst’ richting Westenschouwen. Deze ruim anderhalf uur durende fietstocht heeft bijzonder veel waardevolle informatie opgeleverd, die bureau B+B gebruikt om een eerste analyse op papier uit te werken. Deze analyse wordt op 9 februari 2021 voor het eerst aan ‘het dorp’ gepresenteerd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

projectinformatie

Die kernwaarden vormen het vertrekpunt voor de planvorming voor de diverse deelgebieden in het centrum. Voor Burgh en Haamstede eerst in de vorm van een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan, voor de dorpsas door middel van een schetsontwerp.

De kernwaarden vinden hun oorsprong in de historie van Burgh-Haamstede en in het omringende landschap. Ze sluiten aan bij iconische ankerpunten, hebben een eigen beeldtaal en kunnen ook ruimtelijk worden uitgewerkt. De kernwaarden hebben draagvlak bij de bewoners en betrokkenen, en leiden herkenbaar tot een versterking van de identiteit van de verschillende deelgebieden, indien ze ruimtelijk worden vertaald. De kernwaarden zijn duurzaam, voor diverse doeleinden bruikbaar en helder uit te leggen aan derden.

De dorpsvisie geeft houvast voor het formuleren van de kernwaarden, maar we zoeken nog nadrukkelijk een verdiepingsslag. De volgende projectdoelstelling vormt een samenvatting van het resultaat dat we willen bereiken: een breed gedragen cultuurhistorische en landschappelijke analyse, die dient als basis voor het opstellen van een stedenbouwkundig en een beeldkwaliteitsplan voor de centra van Burgh en Haamstede en een schetsontwerp voor de dorpsas.

Wij hebben vier bureaus gevraagd een offerte op te stellen voor de landschappelijke en cultuurhistorische analyse, aan de hand van onderstaande plangebieden (die in overleg met het ‘winnende’ bureau nog aangepast kunnen worden):

Kaart begrenzing Haamstede
Kaart begrenzing Burgh

Vanaf december 2020 gaan we aan de slag met dit project.