Antwoordnotitie ontwerp kaders Dorpsvisie naar de raad gezonden

18 april 2024

De gemeenteraad kan in oktober 2021 de antwoordnotitie bij de ontwerp kaders Dorpsvisie Burgh-Haamstede behandelen. Het college heeft op 14 september 2021 de concept antwoordnotitie ter behandeling naar de gemeenteraad verzonden.

Op 24 juni 2021 heeft de raad in het kader van het proces van de uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede de cultuurhistorische en landschappelijke analyse met kernwaarden Burgh-Haamstede, de verkeersstudie Burgh-Haamstede en de rapportage over het strategisch programma centra Burgh-Haamstede behandeld. De cultuurhistorische en landschappelijke analyse met kernwaarden Burgh-Haamstede, de verkeersstudie Burgh-Haamstede en de rapportage over het strategisch programma centra Burgh-Haamstede (inclusief bijbehorende documenten) zijn voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande dat deze drie documenten als leidraad zullen dienen voor ons college van burgemeester en wethouders bij het uitwerken van het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma, het uitwerken van projecten en het toetsen van projectvoorstellen van initiatiefnemers, alsmede het opstellen van daaruit voortvloeiende voorstellen voor de gemeenteraad. 

De raad heeft daarbij met het aannemen van een door LSD ingediend amendement besloten voor het vervolgproces bij de drie opgeleverde documenten ontwerpkaders vast te stellen. Op deze ontwerpkaders is gedurende de maanden juli en augustus de inspraakverordening van toepassing verklaard. De ontwerpkaders hebben zes weken voor een ieder ter inzage gelegen van maandag 5 juli tot en met maandag 16 augustus 2021. 

Er zijn in totaal 16 zienswijzen ingediend. De indieners van een zienswijze ontvangen nog een apart bericht over de behandeling van hun zienswijze in de gemeenteraad.