Bijeenkomst verplaatsing Market Plaza

18 april 2024

Op 19 maart 2024 is er een bijeenkomst over de verplaatsing van Market Plaza van Burgh naar Haamstede voor alle inwoners en ondernemers in Burgh-Haamstede.

Planvorming

In 2022 hebben wij in het kader van de beoogde verplaatsing van Market Plaza van Burgh naar Haamstede een participatieproces doorlopen met de directe omgeving van de Kop van Haamstede. De afgelopen periode heeft de ontwikkelaar (en ook eigenaar van Market Plaza) van dit project, in afstemming met medewerkers van onze gemeente, de nodige stappen gezet en een concept schetsontwerp afgerond. We lichten de actuele plannen eerst toe aan de direct betrokkenen en bewoners rondom de Kriekemeet. 

Korte terugblik

Ons college heeft op 19 april 2022 de memo ‘Participatieproces verplaatsing Market Plaza Burgh-Haamstede’ vastgesteld. In de memo hebben wij de achtergronden van het project en het destijds doorlopen participatieproces beschreven en vervolgens een conclusie getrokken. De conclusie was dat de participatie met de omgeving niet heeft geleid tot een breed gedragen voorkeursvariant voor de situering van de Market Plaza op de Kop van Haamstede.  

Schetsontwerp

In de tweede helft van 2022 en begin 2023 hebben wij vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas. Beide documenten zijn in maart 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en geven kaders voor een mogelijke verplaatsing van Market Plaza naar de Kop van Haamstede. Het concept schetsontwerp is mede tot stand gekomen op basis van de ruimtelijke kaders in het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Ook hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de input uit het participatieproces. De nader uitwerking van de plannen heeft niet geleid tot een andere opzet van het plan. In het schetsontwerp herkent u nog veel van de hoofdlijnen van het plan, dat tijdens het participatietraject in 2022 is besproken. 

Vervolg

Nadat we de informatieronde hebben afgerond, wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De raad heeft namelijk aangegeven dat zij eerst een beslissing wil nemen over een voorkeursmodel. Pas als de raad een besluit heeft genomen over een voorkeurmodel, gaan we verder met het ontwikkelproces én met de initiatiefnemer afspraken maken over het de vervolgstappen.

Uitnodiging

Graag willen wij op 19 maart 2024 in het dorpshuis de Schutse een toelichting geven op het concept schetsontwerp voor verplaatsing Market Plaza en enkele daarbij behorende ontwikkelingen. U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur start de presentatie met toelichting. Wij ronden de avond uiterlijk om 20.30 uur af.
 

Ingang Market Plaza met op de voorgrond het plein met winkelwagentjes, fietsenstalling en bloembak