College kiest voor asfalt plateau Hogeweg

18 april 2024

De gemeenteraad heeft eind 2019 € 25.000 in de gemeentelijk begroting opgenomen, onder de titel “experimenteerruimte verkeer ten laste van de reserve strategische visie”.

Dit bedrag kan ingezet worden om fysieke maatregelen te nemen bij het plateau nabij de toegang Park Zeeduin/Grand Hotel ter Duin. Het college kiest daarbij voor asfalt.

Plateau Hogeweg

In oktober 2020 is er een werkgroep opgericht, met daarin een aantal bewoners van de Hogeweg. Doel van de werkgroep is het zoeken van passende maatregelen om de verkeerssituatie, waaronder ook de ervaren hinder van trillingen voor de nabijgelegen woningen Hogeweg 50 en 52, te verbeteren c.q. te verminderen. In november en december 2020 is de werkgroep een aantal keren bij elkaar geweest zonder consensus te bereiken over de meest passende maatregel ter plaatse: asfalt of elementverharding. Wel heeft de werkgroep overeenstemming bereikt over het feit dat de drempel geamoveerd en geëgaliseerd moet worden en er dus in de nieuwe situatie geen drempel komt. Uiteindelijk heeft ons college besloten om ter plaatse van bovengenoemd plateau asfalt (zonder drempel) toe te passen.

Uitvoering van het plateau in asfalt levert, zeker zonder drempel, minder trilling- en geluidshinder op dan de uitvoering in elementverharding. Zonder een meting uit te voeren, kunnen we die aanname doen. Echter, de gemeente legt bij voorkeur in 30 kilometer zones in nieuwe situaties geen asfalt meer aan, omdat asfalt suggereert dat er geen sprake is van een 30 kilometer zone. In dit geval betekent een plateau van asfalt (zonder drempel, maar met visuele attentiewaarde) dat er op dit stuk van de Hogeweg nog slechts asfaltverharding ligt, hetgeen hard rijden door gemotoriseerd verkeer in de hand kan werken.

In de gemeentelijke begroting is een bedrag van ruim € 3.500.000 opgenomen voor de integrale herinrichting van de Hogeweg. Dit bedrag is fors geraamd, aangezien pas duidelijk wordt wat de gewenste inrichting is van de Hogeweg, indien planvorming wordt afgerond. In deze raming is rekening gehouden met het feit dat de Hogeweg wellicht geheel of gedeeltelijk niet langer in asfalt uitgevoerd wordt. In beginsel is de Hogeweg een 30 kilometer zone en daarbij geldt dus dat de gemeente dergelijke zones in principe niet inricht met asfalt. Het is bovendien aangemerkt als een verblijfsgebied. In de Dorpsvisie is het doel om de historische dorpsas op termijn autoluw te maken. Daar levert asfalt geen bijdrage aan. Welke inrichting, aan de hand van diverse gegevens en factoren, voor de toekomst aan de orde is, is nu nog niet te overzien voor de totale Hogeweg.

De werkgroep komt medio januari 2021 weer bij elkaar om de gevolgen c.q. verdere uitwerking van het collegebesluit te bespreken.