College stelt procesvoorstel uitvoering dorpsvisie vast

18 april 2024

Op 14 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld.

Het procesvoorstel voldoet aan de uitgangspunten c.q. ontwerpkaders van het op 24 juni door de raad aangenomen amendement over uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede. Daarin is opgenomen dat er een procesvoorstel met uitvoeringsprogramma wordt opgesteld met minimaal een stuurgroep, klankbordgroep en projectgroepen inclusief taken en verantwoordelijkheden.

Naast een procesvoorstel hebben we een compleet uitvoeringsprogramma opgemaakt, met per project een zogenaamd 'projectfiche'. Hierin wordt onder meer het plangebied, de probleem- en doelstelling, planning en budget per project omschreven. Verder hebben we memo’s over participatie en woningbouw en een integraal financieel overzicht gemaakt om het procesvoorstel compleet te maken. Genoemde documenten worden eind september op deze website gepubliceerd.

Het procesvoorstel voor de uitvoering van de Dorpsvisie heeft een dynamisch karakter, aangezien het gebruikelijk is om in te spelen op actuele ontwikkelingen, zowel op projectniveau als algemeen. Er kan mogelijk, op basis van voortschrijdend inzicht, gedurende de looptijd worden afgeweken van het procesvoorstel. Het procesvoorstel is zo opgesteld, dat inspelen op ontwikkelingen ook eenvoudig toepasbaar is.

Momenteel besteden we aandacht aan participatie in de vorm van filmpjes, dorpsquiz en talkshows. Wij hopen dat inwoners en ondernemers met ons willen meedenken en de projectgroepen voor diverse projecten willen invullen.