Definitief Ontwerp centrum Haamstede ter vaststelling naar de gemeenteraad

18 april 2024

Op 8 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor herinrichting van het centrum Haamstede vastgesteld, inclusief een memo met aanvullende verkeersmaatregelen. Beide documenten zijn er besluitvorming naar de gemeenteraad verzonden. De raad behandelt het centrumplan in september 2023.
Ontwerp Kern Haamstede - artist impression van de Noordstraat

Definitief Ontwerp centrumgebied

In maart 2023 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas vastgesteld als ruimtelijke leidraad voor de nadere uitwerking van de herinrichting van diverse deelgebieden in Burgh-Haamstede. Op basis van het stedenbouwkundig plan hebben we in de eerste helft van 2023 gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Noordstraat, Ring en Weststraat. De materialisatie, kleurstellingen en verkeersstromen in het centrumontwerp voor Haamstede zijn afgestemd op de uitgangspunten in het stedenbouwkundig plan. 

Daarbij hebben we kunnen waarborgen dat een substantieel deel van de huidige bestrating hergebruikt wordt en dat vrijwel alle bomen in het plangebied intact blijven. Op enkele plaatsen moeten we een boom rooien om het ontwerp te kunnen uitvoeren, maar alle kastanjebomen aan de Noordstraat blijven gespaard. Verder wordt de kerkmuur geheel vervangen en voegen we nabij de muur van Slot Haamstede een fraai waterelement toe om de belevingswaarde te vergroten. Op het 'pleintje' nabij het Slot maken we ruimte om het zicht op het slot te verbeteren en kunnen incidenteel kleinschalige evenementen georganiseerd worden. Het totale ontwerp biedt uiteindelijk veel meer mogelijkheden en ruimte voor flaneren en verblijven. U kunt het Definitief Ontwerp hieronder inzien.

DEFINITIEF ONTWERP CENTRUM HAAMSTEDE 

Verkeersmaatregelen

Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan is een amendement vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn voorwaarden opgenomen voor een seizoensafsluiting, het eenrichtingsverkeer buiten het seizoen, het compenseren van parkeerplaatsen in de buurt van het centrumgebied en eventuele andere aanpassingen in de nabijheid van de Noordstraat, de Ring en een deel van de Weststraat. In de bijgevoegde memo met aanvullende maatregelen hebben we een integraal pakket aan voorwaarden en uit te werken verkeersaspecten opgenomen, die ervoor moeten zorg dragen dat de Noordstraat en de Ring in het seizoen zijn afgesloten. Tevens zorgen we ervoor dat er eenrichtingsverkeer is op de Noordstraat en westelijk deel van de Ring buiten het seizoen. Bovendien treffen we passende en gerichte maatregelen voor compensatie van parkeerplaatsen voor inwoners en voor kort parkeren voor bezoekers van horeca en detailhandel. En enkele fysieke maatregelen om dit alles te stroomlijnen.

MEMO FLANKERENDE VERKEERSMAATREGELEN CENTRUM HAAMSTEDE

Uitbreiding parkeerterrein Kriekemeet

Om het verdwijnen van parkeerplaatsen uit het centrumgebied te compenseren, leggen we een nieuw parkeerterrein aan ten oosten van de bestaande Kriekemeet (naast de brandweerkazerne). Het aanleggen van een parkeerplaats van deze omvang is niet rechtstreeks mogelijk binnen deze bestemming. Er kan alleen medewerking verleend worden middels een omgevingsvergunning op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Daarom is er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het plan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het college verzoekt de raad daarom een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven om de ruimtelijke procedure te kunnen starten begin oktober 2023.

Extra budget

Helaas zijn er wel hogere voorbereidings- en uitvoeringskosten vanwege prijsstijgingen, een hoog ambitieniveau, verdere uitwerking van materialisatie en inrichtingselementen en het feit dat we het project voor een deeltje met elektrische machines moeten realiseren. De gemeenteraad wordt gevraagd om in totaal € 1.200.000 extra vrij te maken om het project te realiseren. De totale kosten voor het project komen daarmee op circa € 3.750.000.

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt het voorstel inhoudelijk in de commissie van 11 september en neemt vervolgens op 28 september 2023 een besluit.

Vervolg

Bij positieve besluitvorming door de gemeenteraad, gaan we in het laatste kwartaal van 2023 en eerste kwartaal van 2024 aan de slag met het opstellen van het uitvoeringsontwerp en diverse voorbereidende civiele werkzaamheden. Doelstelling is om begin 4e kwartaal 2024 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden in het centrumgebied. Vermoedelijk starten we eerder met de werkzaamheden aan het parkeerterrein, zodat we voor aanvang werkzaamheden de parkeerplaatsen al gecompenseerd hebben.