Definitief Ontwerp herinrichting Kloosterweg

17 mei 2024

Op 22 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor herinrichting van de Kloosterweg vastgesteld. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raad van september 2023.

Aanleiding

De Kloosterweg vormt een belangrijke ontsluiting voor Burgh-Haamstede en Nieuw-Haamstede. Naast een ontsluitingsweg van/naar de N57 is het ook een belangrijke fietsroute en een recreatieve verbindingsas. Naast inwoners maken is er veel verkeer van/naar de omliggende campings en het strand. De Kloosterweg is echter op diverse punten verkeersonveilig, vooral voor langzaam verkeer. Begin 2022 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project. Het projectgebied betreft de Kloosterweg vanaf het kruispunt met de Hogezoom/Noordstraat (kruispunt valt buiten de scope van het project) tot en met de aansluiting met de Badweg in Nieuw-Haamstede. We hebben na een uitgebreide variantenstudie en een intensief participatietraject toegewerkt naar een Voorlopig Ontwerp, dat door de raad in maart 2023 is vastgesteld. Met de belofte van de portefeuillehouder om ook het snelheidsregime in de bebouwde kom nader uit te werken.

Definitief Ontwerp

In het Definitief Ontwerp zijn de uitgangspunten die in het Voorlopig Ontwerp zijn vastgelegd, grotendeels in stand gebleven. Zo zijn de breedte van de rijbaan en het fietspad nog steeds 5,5 resp. 3,5 meter en maken we op de kruispunten plateaus om de snelheid te verlagen en weggebruikers te attenderen op alle verkeersstromen. Voor wat betreft het groene karakter van de Kloosterweg hebben we ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp een fors aantal optimalisaties kunnen doorvoeren, waardoor er meer groen kan worden behouden en we mogelijkheden zien om nieuw groen aan te planten langs de weg. Qua materialisatie gaan we uit van een rijbaan van asfalt (zoals nu het geval is), een fietspad van betonplaten, een voetpad van halfverharding en kruispunten in straatstenen. Deze materialisatie biedt comfort voor de gebruikers, past goed in de omgeving en komt tegemoet aan de wensen van het Waterschap en de beheerders van kabels en leidingen. We houden vast aan het 30 kilometer per uur regime binnen de bebouwde kom, terwijl de maximale snelheid buiten de bebouwde kom 60 kilometer per uur wordt. U kunt het Definitief Ontwerp met begeleidende rapportage hier inzien.

Extra budget

Het budget voor herinrichting van het integrale plangebied is vorig jaar door de raad al aangepast, maar die aanpassing was gebaseerd op een raming van de prijs per vierkante meter zonder nader ontwerp en specificatie. Bij nader inzien is een hoger budget noodzakelijk voor de uitvoering van het plan. Dat heeft deels te maken met gestegen prijzen in (onder meer) de infrastructurele sector, maar ook met het feit dat met het opstellen van het Definitief Ontwerp veel meer inzicht is ontstaan in de reële kosten van onder andere de materialisatie en verhardingen. Ook hebben we nu een ontwerp voor het 'rustpunt' op de hoek van de Maireweg. Daarnaast moet het project voor een fors deel met elektrische machines worden gerealiseerd om te voorkomen dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. De gemeenteraad wordt gevraagd om in totaal € 850.000 extra vrij te maken om het project te realiseren. 

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt het voorstel inhoudelijk in de commissie van 11 september en neemt vervolgens op 28 september 2023 een besluit. We maken wel een voorbehoud, nu de agendacommissie van de gemeenteraad zich het recht voorbehoud om het voorstel in een later stadium te behandelen.

Vervolg

In het laatste kwartaal van 2023 en eerste kwartaal van 2024 gaan we aan de slag met het opstellen van het uitvoeringsontwerp en diverse voorbereidende civiele werkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2024 volgt de aanbesteding van de werkzaamheden. Eind 2023 starten we de procedure voor de uitgebreide omgevingsvergunning. Doelstelling is om begin 4e kwartaal 2024 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Vermoedelijk starten we aan de zijde van Nieuw-Haamstede, nu het de bedoeling is om rond dezelfde datum te starten met herinrichting van het centrum van Haamstede.

beeld van de Kloosterweg met tekst: Kloosterweg Burgh-Haamstede - Optimalisatie verkeersveiligheid