Intentieovereenkomst verplaatsing Bijkerk vastgesteld

18 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2022 besloten een intentieovereenkomst aan te gaan voor de herontwikkeling van de locaties aannemingsbedrijf Bijkerk en groepsaccommodatie de Koebel alsmede de verplaatsing van het aannemingsbedrijf naar de rand van de Roterij.
Bedrijfspand Bijkerk

De gemeenteraad heeft in 2020 de Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld. Daarin is het volgende opgenomen: “Het aannemersbedrijf in het centrum van Burgh zit op deze plek niet meer zo handig. De vrachtwagens veroorzaken overlast in de smalle straatjes en er is weinig ruimte voor groei. Ook De Koebel die ernaast zit zoekt naar een nieuwe invulling. In overleg met de eigenaren zal gekeken worden of het aannemersbedrijf uitgeplaatst kan worden naar de Roterij, zodat het daar verder kan groeien. In het centrum van Burgh ontstaan dan mogelijkheden om de vrijkomende locatie samen met de locatie van De Koebel aan de Zandstraat her in te richten en ruimte te maken voor bijvoorbeeld woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Bij een herontwikkeling zal zorgvuldig aangesloten moeten worden bij het kleinschalige beeld van het dorp en zullen de sfeer en uitstraling versterkt moeten worden.” Vervolgens heeft het college op 14 september 2021 het ‘Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede’ inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarbij de ‘Verplaatsing en herontwikkeling terrein Bouwbedrijf Bijkerk en Koebel’ als project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

De gezamenlijke terreinen van Aannemingsbedrijf Bijkerk B.V. en De Koebel zijn als structuurversterkende locatie te typeren en passen binnen het gemeentelijk woningbouwbeleid. De ontwikkelaar wil graag het aannemingsbedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten aan de Zandstraat verplaatsen naar (de rand van) het bedrijventerrein De Roterij en de (verblijfs)recreatieve activiteiten van De Koebel aan de Zandstraat beëindigen. Om vervolgens op deze beide terreinen tot woningbouw over te gaan. Deze ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zijn al enige tijd met de ontwikkelaar in overleg over het beoogde bouwprogramma en de inrichting van de daarbij behorende buitenruimte voor de beide locaties aan de Zandstraat. Een intentieovereenkomst (inclusief het startdocument) legt de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen vast. De overeenkomst wordt nog dit kalenderjaar getekend.