Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Noordstraat 31-39 te Burgh-Haamstede

12 juli 2024

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor een hotelontwikkeling met 17 hotelkamers, commerciële ruimten op de begane grond en 14 parkeerplaatsen op het adres Noordstraat 31-39 te Burgh-Haamstede. De percelen zijn kadastraal bekend als WTS, C 3155.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteiten ‘bouwen, ‘uitweg’ en ‘strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo. 
De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken hebben tot 25 april ter inzage gelegen.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 45 22 52.