Raad besluit in maart 2023 over stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Burgh-Haamstede

18 april 2024

Het college heeft op 14 februari het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas Burgh-Haamstede ter vaststelling naar de raad verzonden. Samen met de concept antwoordbrieven bij de 18 zienswijzen die zijn ingediend de afgelopen periode.
Beeld van voorzijde rapport Stedebouwkundigplan Burgh-Haamstede

De inhoud van de zienswijzen hebben het college niet kunnen verleiden om drastische aanpassingen te doen in beide plannen. Wel is het college overtuigd van het feit dat in het centrum van Haamstede moet worden gestart met een seizoenafsluiting voor gemotoriseerd verkeer (in plaats van jaarrond). In Westenschouwen blijft de Steenweg gewoon eenrichtingsverkeer.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit op hoofdlijnen voor Burgh-Haamstede als geheel en specifiek voor de dorpsas (lopend van de Kop van Haamstede tot en met de Rotonde Westenschouwen) en de verschillende kernen alsmede concrete kaders waaraan initiatieven gelegen binnen het plangebied worden getoetst.

Het stedenbouwkundig plan is het basisplan voor diverse deelprojecten en ruimtelijke programma's, waaronder ook de herinrichting van de openbare ruimte op en langs de Dorpsas. Dit plan geeft inzicht in het gewenste profiel van de dorpsas en de inrichting van de centra van de kernen.

De plannen een doorvertaling zijn van de Dorpsvisie en de cultuurhistorische en landschappelijke analyse Burgh-Haamstede. De gemeentelijke welstandscommissie enthousiast is over de plannen en het getoonde ambitieniveau, vandaar dat het de bedoeling is het beeldkwaliteitsplan onderdeel te laten worden van het gemeentelijke welstandsbeleid. 

De gemeenteraad behandelt het plan tijdens de commissie van 6 maart en de algehele raadsvergadering van 23 maart 2023.

De plannen zoals ze worden aangeboden aan de raad, kunt u hieronder downloaden. De indieners van een zienswijze krijgen de concept antwoordreactie van het college per post toegestuurd deze week. 

Stedebouwkundig plan Dorpsas Burgh-Haamstede

Beeldkwaliteitsplan Dorpsas Burgh-Haamstede