Rectificatie: raadsbesluit VO Kloosterweg pas in maart 2023

18 april 2024

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp Kloosterweg pas in de raadsvergadering van maart 2023.
Dit heeft te maken met het feit dat het college pas op 7 februari 2023, en niet zoals eerder aangegeven op 17 januari 2023, formeel een besluit heeft genomen over het Voorlopig Ontwerp Kloosterweg. Voor de verdere doorlooptijd van het project heeft dit geen gevolgen.
U kunt hier (nogmaals) kennisnemen van het Voorlopig Ontwerp en de onderliggende rapportage.

beeld van de Kloosterweg met tekst: Kloosterweg Burgh-Haamstede - Optimalisatie verkeersveiligheid

De Kloosterweg vormt een belangrijke ontsluiting voor Burgh-Haamstede en Nieuw-Haamstede. Naast een ontsluitingsweg van/naar de N57 is het ook een belangrijke fietsroute en een recreatieve verbindingsas.
Echter, de Kloosterweg is op diverse punten verkeersonveilig, vooral voor langzaam verkeer. Daarom hebben we de 'Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg' als project opgenomen in het uitvoeringsprogramma behorend bij de Dorpsvisie Burgh-Haamstede. Begin 2022 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project. Het projectgebied betreft de Kloosterweg vanaf het kruispunt met de Hogezoom/Noordstraat (kruispunt valt buiten de scope van het project) tot en met de aansluiting met de Badweg in Nieuw-Haamstede. In een participatief traject is een inventarisatie uitgevoerd naar het huidige en toekomstige gebruik van de weg. Aan de hand daarvan is met een variantenstudie toegewerkt naar een verkeerskundig ontwerp (Voorlopig Ontwerp) met onderliggende rapportage.
U kunt het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende rapportage hieronder downloaden:

Voorlopig ontwerp Kloosterweg

Rapportage voorlopig ontwerp Kloosterweg

We gaan na het raadsbesluit starten met het opstellen van het Definitief Ontwerp, waarbij we wederom diverse participatiemomenten invoegen om het nodige draagvlak voor het project te creëren. Tevens gaan we aan de slag met een "scan" naar de aandachtspunten die we vermoedelijk tegenkomen in het ruimtelijke spoor om de herinrichting te kunnen uitvoeren. Zo hopen we vroegtijdig inzicht te krijgen in welke vergunningen, ontheffingen of andere procedure noodzakelijk zijn voor aanvang van de werkzaamheden. We gebruiken deze fase ook voor oriënterende gesprekken met enkele eigenaren van aangrenzende percelen.