Speelvoorziening door en voor kinderen in Burgh

25 juli 2024

In het najaar van 2022 hebben we leerlingen van de beide basisscholen in Burgh-Haamstede gevraagd naar hun gewenste invulling voor een attractieve en uitdagende speelvoorziening, in het kader van het project ‘Geluksmomenten’. Wij hebben deze wensen vertaald in een ontwerptekening.

Op basis van een locatieonderzoek willen we deze speelvoorziening graag maken op een deel van het terrein tussen het Van Citterspad, Leliëndaleweg en Burghseweg (nabij de voetbalvelden). Het college heeft hierover op 23 mei een besluit genomen.

Nadat de project- en werkgroep hadden besloten om een speelvoorziening te maken voor kinderen in de leeftijdscategorie voor basisschool leerlingen, hebben we de leerlingen van beide basisscholen in de planvorming betrokken. In oktober 2022 hebben zij diverse speelelementen gepresenteerd aan een jury bestaande uit leden van de project- en werkgroep. Vervolgens is de projectgroep aan de slag gegaan met alle ideeën en zijn diverse door de kinderen aangedragen speelelementen verwerkt in het ontwerp voor de speelvoorziening. Zo zijn onder meer de kabelbaan en een uitdagend klimparcours onderdeel van het ontwerp. Aan de rand van de speelvoorziening wordt nog een kleine BMX-baan gemaakt. 

De projectgroep heeft eind 2022 een shortlist met mogelijke locaties voor de speelvoorziening opgesteld aan de hand van enkele uitgangspunten, waaronder de bereikbaarheid voor kinderen en de aanwezigheid van andere (speel)voorzieningen in de nabijheid. Een uitgebreide (ruimtelijke) quick scan maakt duidelijk dat de locatie aan het Van Citterspad, Leliëndaleweg en Burghseweg de beste optie is. Gelet op het feit dat er veel natuurlijke speelelementen worden gebruikt, past de speeltuin prima in deze 'groene kamer'. 

De totale kosten voor de speelvoorziening worden op ongeveer € 75.000 geraamd. Een realistisch bedrag, gelet op de omvang en kwaliteitsniveau van de (veelal natuurlijke) speelelementen. Momenteel hebben wij een offerte opgevraagd om het ontwerp nog wat verder uit te werken en zodoende een definitief kostenplaatje te ontvangen. Binnenkort gaan we over tot aanvraag van een omgevingsvergunning. We hopen in het 4e kwartaal van 2023 een vergunning te hebben. Uitvoering kan dan naar verwachting eind 2023, begin 2024 plaatsvinden.

We zien voorlopig af van het verfraaien van de entrees. Op het moment dat Rijkswaterstaat alsnog toestemming geeft om de rotondes (onder voorwaarden) te verfraaien, dan ontbreekt het noodzakelijke budget om tot uitvoering over te gaan, nu we dit geheel nodig hebben voor de speelvoorziening. Indien aan de orde, dan zullen wij te zijner tijd beoordelen of we budget vrijmaken voor de entrees en zo ja, welk bedrag. 

Bekijk hier het ontwerp