Verkeersbesluit centrum Haamstede

12 juli 2024

Op 30 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp verkeerbesluit centrum Haamstede en een rapportage met aanvullende verkeersmaatregelen voor hetzelfde gebied vastgesteld.
Voorpagina rapport Centrumplan Haamstede

De seizoensafsluiting van de Noordstraat (april tot en met oktober) en de jaarrond afsluiting van een groot deel van de Ring voor gemotoriseerd verkeer, in combinatie met het verwijderen van alle parkeerplaatsen in het centrumgebied van Haamstede, zijn de belangrijkste maatregelen die nader worden uitgewerkt in het ontwerp verkeersbesluit voor het centrumgebied van Haamstede en directe omgeving. Het ontwerp verkeersbesluit (met bebordingsplannen) vindt zijn basis in het Stedenbouwkundig plan dorpsas Burgh-Haamstede (maart 2023), het Definitief Ontwerp en Verkeersmaatregelen centrumplan Haamstede (september 2023) en het aangepaste Definitief Ontwerp (december 2023). Op 11 januari 2024 heeft de politie (Zeeland/West-Brabant) een akkoord gegeven op het verkeersbesluit. Daarmee is het ontwerp verkeersbesluit voor het centrum van Haamstede een juridische uitwerking c.q. borging van eerdere besluiten van het college en/of de gemeenteraad. 

Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp centrum Haamstede op 28 september 2023 is tevens een amendement aangenomen, waarin onder meer is bepaald dat er minimaal twee extra mindervalideparkeerplaatsen gerealiseerd worden in/rondom het plangebied. Die parkeerplaatsen moeten zo dicht mogelijk nabij de kerk en de andere voorzieningen liggen, zodat deze voorzieningen ook goed bereikbaar zijn voor deze inwoners. In het ontwerp verkeersbesluit voorzien we uiteindelijk in twee mindervalideparkeerplaatsen op het parkeerterrein bij het Noordwekken en twee mindervalideplaatsen op parkeerterrein bij Het Schoolplein. Ofwel, twee meer dan eerder ingetekend. Tevens krijgen de fysiotherapeut en tandarts bij het Noordwekken ieder de beschikking over een parkeerplaats voor klanten, waarbij met de zorgverleners is afgesproken dat deze plaatsen alleen beschikbaar komen voor mensen die slecht ter been zijn.

De in de bijgevoegde rapportage opgenomen verkeersmaatregelen, bevatten een pakket aan (grotendeels) fysieke aanpassingen in en rondom het centrumgebied Haamstede, gericht op het bevorderen van de doorstroming en borging van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. De aanpassing en uitbreiding van bewegwijzering is daarin een belangrijk onderdeel, zodat bezoekers van het centrum Haamstede tijdig weten dat het centrum vooral een verblijfsgebied is (wandelaars/fietsers), en gemotoriseerd verkeer, zeker in de zomerperiode, in het centrumgebied niet gewenst is. De rapportage is een aanvulling op het eerder vastgestelde document 'Verkeersmaatregelen centrumplan Haamstede'.

Het verkeersbesluit gaat begin februari 2024 ter inzage voor een periode van zes weken via onder meer publicatie in de Staatscourant.