Werkzaamheden waterleiding en elektra Torenweg starten 4e kwartaal 2023

18 april 2024

Namens Evides en Stedin start DNWG in het 4e kwartaal van 2023 met het vervangen van een waterleiding en elektrakabel in (de omgeving van) de Torenweg. Zoals afgesproken met onze gemeente en in juli 2022 met inwoners is gedeeld tijdens een informatieavond, wordt de rijbaan van de Torenweg over ruim 1,5 kilometer in betonstraatstenen teruggelegd. Het asfalt komt daarmee niet terug in het straatbeeld.

Uitgangspunten

De aannemer die voor DNWG de werkzaamheden gaat uitvoeren, verwijdert soms stukken van de huidige waterleiding als dat mogelijk is. Maar indien noodzakelijk blijft de leiding op diverse plaatsen liggen, omdat we groen en bomen zoveel mogelijk willen behouden. In eerste instantie was het de bedoeling de waterleiding helemaal te verwijderen. Gelet op het oogpunt van behoud van groen en natuurelementen, en het feit dat de waterleiding op geen enkele manier hinder of gevaar oplevert voor bewoners, geven wij als grondeigenaar aan DNWG toestemming om het werk op deze manier uit te voeren.

Verder houden wij ons aan de uitgangspunten van het in juli 2022 tijdens de bewonersavond gepresenteerde profiel van 4,80 meter breed, uitgevoerd in betonstraatstenen. Er is simpelweg niet meer ruimte beschikbaar, als we het groen zoveel mogelijk willen behouden en rekening houden met natuuraspecten. Bij de aanleg van de straat houden we rekening met het ‘verband’, waarin we de straat aanleggen. De inrichting moet uiteindelijk zo geluidsarm mogelijk zijn. Binnen het profiel komen twee fietssuggestiestroken van ieder 1,70 meter. De kleurstelling van de betonstraatstenen wordt momenteel verder uitgewerkt.

Verder passen we op diverse punten wegversmallingen toe en worden de kruispunten geaccentueerd.  We willen zo dat bereiken dat de snelheid van gemotoriseerd verkeer afneemt. In de bochten komen grasbetontegels. Er is helaas geen ruimte om een apart trottoir aan te leggen, zoals eerder al kenbaar gemaakt.

Planning

De periode tot de bouwvakantie wordt door DNWG gebruikt om een aannemer te kiezen, waarbij de gemeente dus uitgangspunten meegeeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Rond de zomer is de aannemer bekend. Vervolgens kan deze aan de slag met de voorbereidingen voor de werkzaamheden. Uiteraard moeten zij rekening houden met de ecologische werkprotocollen, voor zowel de rugstreeppad als de vleermuizen. In deze werkprotocollen staat informatie over de uitvoeringstermijn en de wijze van uitvoering. We hopen rond 1 november 2023 te starten en uiterlijk 1 mei 2024 de werkzaamheden af te ronden. 

Vervolg

Onze gemeente en DNWG willen in september/oktober 2023 nog een informatiebijeenkomst organiseren voor de omgeving. Dan komen de planning en noodzakelijke omleidingen aan de orde, en presenteren we de (concept) uitvoeringstekeningen. De aannemer is dan ook aanwezig. Zodra we een datum hebben geprikt, zullen wij die communiceren en bent u van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.