Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (afgerond)

Het college heeft in het 2e kwartaal van 2021 de landschappelijke en cultuurhistorische analyse voor Burgh-Haamstede vastgesteld.
woningen met openbaar groen en openbare ruimte met zitbankje

Update januari 2024

In maart 2023 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas vast. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte. Als bewoners of ondernemers in de toekomst bouwplannen hebben, dan toetsen we de initiatieven aan de randvoorwaarden in dit document. Het stedenbouwkundig plan vormt het basisplan voor de inrichting van de openbare ruimte. 

De raad gaf nog wel een aantal aanvullende voorwaarden mee voor de herinrichting van het centrum van Haamstede. En aandachtspunten voor projecten die de komende jaren uitgevoerd worden aan de dorpsas. Zoals de kruising tussen Hogeweg/ Kraaijensteinweg en de inrichting van het Strandplein in Westenschouwen. Voor de hele dorpsas (van Haamstede tot en met Westenschouwen) gaan we uit van dezelfde inrichting van de weg. Een autoluwe openbare ruimte in de vorm van een fietsstraat met grotendeels 2-richtingsverkeer. De auto is te gast en de fietser/wandelaar zijn hoofdgebruiker. Daarnaast is er veel ruimte voor groen.
 

Update februari 2023

Het college heeft op 14 februari het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas Burgh-Haamstede ter vaststelling naar de raad verzonden. Samen met de concept antwoordbrieven bij de 18 zienswijzen die zijn ingediend de afgelopen periode.

De inhoud van de zienswijzen hebben het college niet kunnen verleiden om drastische aanpassingen te doen in beide plannen. Wel is het college overtuigd van het feit dat in het centrum van Haamstede moet worden gestart met een seizoenafsluiting voor gemotoriseerd verkeer (in plaats van jaarrond). In Westenschouwen blijft de Steenweg gewoon eenrichtingsverkeer.

De gemeenteraad behandelt het plan tijdens de commissie van 6 maart en de algehele raadsvergadering van 23 maart 2023.

Update Augustus 2022

Er is hard gewerkt om in de eerste helft van 2022 het beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas, die loopt van de stoplichten van Haamstede tot de Rotonde bij Westenschouwen, af te ronden. Dat is gelukt. Het beeldkwaliteitsplan is een document waarin de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte beschreven staat. Als bewoners of ondernemers in de toekomst bouwplannen hebben of iets in de openbare ruimte willen plaatsen (zoals een terras), dan toetsen we aan de randvoorwaarden in dit document.

Het stedenbouwkundig plan vormt het basisplan voor de diverse deelprojecten en ruimtelijke programma’s binnen het projectgebied. Ook hier zullen we specifiek inzoomen op de dorpsas en directe omgeving.

Wij verwachten het concept stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan in het 4e kwartaal van 2022 gereed te hebben en voor een ieder ter inzage te leggen, zodat het mogelijk is om op- en aanmerkingen te maken, voordat de gemeenteraad de documenten begin 2023 vaststelt.

Projectinformatie

Het college heeft in het 2e kwartaal van 2021 de landschappelijke en cultuurhistorische analyse voor Burgh-Haamstede vastgesteld, maar een beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan om sturing te geven aan concrete opgaven, zowel qua de bebouwde omgeving als openbare ruimte, ontbreken nog.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche