Strategisch programma (afgerond)

Het strategisch programma voor de centra van Burgh en van Haamstede wordt een door bewoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk gedragen plan voor de (herschikking van de) functieverdeling in de centra van Burgh en van Haamstede. Dit plan heeft invloed op de (ruimtelijke) keuzes die gemaakt moeten worden voor de dorpsas en de centra van Burgh en Haamstede.
Ring Haamstede

Update september 2021

In mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het document ‘Burgh-Haamstede: Samen naar toekomstbestendige centra’ vastgesteld, waarna de raad op 24 juni  heeft bepaald dat dit document als leidraad moet dienen voor het college van burgemeester en wethouders bij het uitwerken van het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma, het uitwerken van projecten en het toetsen van projectvoorstellen van initiatiefnemers, alsmede het opstellen van daaruit voortvloeiende voorstellen voor de gemeenteraad. 

In de dorpsvisie wordt gesproken over kwaliteitsverbetering van winkels, horeca en evenementen en over clustering van voorzieningen, zodat er voldoende draagvlak blijft. Dit alles is nodig om een neerwaartse spiraal van verschraling en leegstand te doorbreken. Het opstellen van een strategisch programma is aangeduid als één van de instrumenten die hieraan een bijdrage moet leveren. Op initiatief van de dorpsraad en ondernemersvereniging Burgh-Haamstede hebben wij opdracht verleend aan het Kadaster voor het opstellen van een data-analyse en het organiseren van een omgevingsdialoog voor de centra van Burgh en Haamstede, als onderdeel van het strategisch programma. De rapportage van het Kadaster heeft een verkennend karakter. De ambitie is te komen tot een duidelijke functionele indeling van (de centra van) Burgh en Haamstede. De focus in de voorbereiding van de rapportage lag op het versterken van de identiteit van Burgh en Haamstede met inbreng door verschillende partijen van kansen en mogelijkheden, het werken aan een wenkend perspectief en het stimuleren van samenwerking tussen betrokkenen.

U kunt de rapportage hier lezen.

Update april 2021

Onder begeleiding van het Kadaster is er begin 2021 een gebiedsscan opgeleverd van de centra van Burgh en Haamstede. Deze gebiedsscan geeft een eerste inzicht in de kansen, de risico’s en de belemmeringen voor de ontwikkeling van beide centra.

We hebben vervolgens een ‘simulatiespel’ (ofwel omgevingsdialoog) georganiseerd, waarbij alle eigenaren en ondernemers in de centra zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben we aan zes tafels van zes personen constructieve overleggen gevoerd over de meest optimale toekomstige situatie voor de beide centra.

Projectinformatie

Het opstellen van het programma heeft daarom een directe relatie met het opstellen van de cultuurhistorische en landschappelijke analyse, hoewel het strategisch programma zich meer zal concentreren op de feitelijke centra en de aanloopstraten daar naartoe. De gemeente speelt bij het strategische programma een faciliterende rol, de projectleiding is in handen van de ondernemersvereniging Burgh-Haamstede. Voor dit project is het Kadaster als adviesbureau in de arm genomen.