Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties.
fietspad Kloosterweg

Update januari 2024

In maart 2023 heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp voor herinrichting van de Kloosterweg vastgesteld, met daarbij het nadrukkelijke verzoek aan het college om nader onderzoek te doen naar het snelheidsregime binnen het bebouwde kom deel van het plangebied.

De gemeenteraad heeft eind september 2023 het Definitieve Ontwerp voor de herinrichting van de Kloosterweg goedgekeurd. Verbetering van de verkeersveiligheid is de belangrijkste doelstelling. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid na de herinrichting 30 km per uur. Buiten de bebouwde kom is het maximaal 60 km per uur. Om het fietsverkeer veiliger te maken, wordt het fietspad overal minimaal 3,5 meter breed. We proberen ook een apart voetpad aan te leggen op de plaatsen waar voldoende ruimte is om dat te doen. Op de kruispunten komen plateaus om de snelheid te verminderen. Zo worden de kruispunten veiliger. We proberen zoveel mogelijk groen te laten staan en anders planten we het opnieuw aan. De Kloosterweg houdt zo een groene uitstraling.

Het verkeersbesluit voor de Kloosterweg maken we begin 2024 bekend. In maart 2024 leggen we ook de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Begin 2024 kiezen we een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. We hopen in het najaar van 2024 te beginnen met de herinrichting. De Kloosterweg is een groot gebied en daarom splitsen we de werkzaamheden op. We zijn twee winters aan het werk.
 

Update februari 2023

De project- en werkgroep hebben in het tweede deel van 2022 hard gewerkt aan het opstellen van een voorlopig ontwerp (voorkeursvariant). Dit ontwerp is in februari 2023 door het college vastgesteld en ter besluitvorming naar de raad doorgestuurd. 

De komend maanden gaan we met Juust aan de slag om een Definitief Ontwerp op te stellen, zowel boven als onder de grond. Ook werken we aan een stikstofberekening op hoofdlijnen en een quick scan ruimtelijke ordening om aandachtspunten voor verdere ruimtelijke procedure, vergunningen en ontheffingen inzichtelijk te krijgen. In het kader van het opstellen van het Definitief Ontwerp en de aandachtspunten in het ruimtelijk domein plannen wij diverse (voor)overleggen in met andere overheden, stakeholders en perceeleigenaren in de omgeving. Wij willen namelijk ‘aan de voorkant’ graag inzichtelijk krijgen met welke aandachtspunten we rekening moeten houden, welke werkzaamheden er bij andere overheden of nutspartijen op de agenda staan en wat stakeholders ons willen meegeven in de verdere planvorming. We hopen deze fase rond de zomer af te ronden.

Update Augustus 2022

Begin 2022 zijn de project- en werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor aanpassing van de Kloosterweg. We willen graag de verkeersveiligheid verbeteren. Er moet meer ruimte komen voor fietsers en wandelaars en de snelheid op de rijbaan moet omlaag (bijvoorbeeld door aanpassing van kruisingen). Bovendien willen we zoveel mogelijk groen behouden of op een andere wijze terugbrengen in de route, die loopt van de stoplichten tot aan het Fletcher Duinhotel.

Op het moment dat deze nieuwsbrief bekend wordt, werken we aan een ‘voorkeursvariant’. Om deze voorkeursvariant goed te kunnen verwerken, worden er deze zomer ook inmetingen verricht, zodat op voorhand de plangrenzen tot op de centimeter duidelijk zijn, alsmede de exacte positionering van obstakels en (groen)voorzieningen. Dit najaar wordt bovendien nog een bomeneffect analyse uitgevoerd, om de kwaliteit van de bomen langs het tracé te beoordelen. Deze analyse speelt een rol in de keuzes die we maken in de voorkeursvariant.

Het is de bedoeling dit najaar een ontwerp met kostenraming voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders. Na vaststelling van deze voorkeursvariant gaan de project- en werkgroep het ontwerp verfijnen naar een definitief ontwerp en worden er nadere onderzoeken uitgezet. De start van de uitvoering is gepland na het zomerseizoen 2024.

Projectinformatie

De fietser verdient meer comfort en veiligheid dan de huidige infrastructuur biedt. Ter hoogte van oversteeklocaties en kruispunten ontbreekt het vaak aan beschikbare ruimte om verkeerskundige maatregelen uit te voeren die bij een dergelijk weg type horen.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche