Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties.
fietspad Kloosterweg

Update Augustus 2022

Begin 2022 zijn de project- en werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor aanpassing van de Kloosterweg. We willen graag de verkeersveiligheid verbeteren. Er moet meer ruimte komen voor fietsers en wandelaars en de snelheid op de rijbaan moet omlaag (bijvoorbeeld door aanpassing van kruisingen). Bovendien willen we zoveel mogelijk groen behouden of op een andere wijze terugbrengen in de route, die loopt van de stoplichten tot aan het Fletcher Duinhotel.

Op het moment dat deze nieuwsbrief bekend wordt, werken we aan een ‘voorkeursvariant’. Om deze voorkeursvariant goed te kunnen verwerken, worden er deze zomer ook inmetingen verricht, zodat op voorhand de plangrenzen tot op de centimeter duidelijk zijn, alsmede de exacte positionering van obstakels en (groen)voorzieningen. Dit najaar wordt bovendien nog een bomeneffect analyse uitgevoerd, om de kwaliteit van de bomen langs het tracé te beoordelen. Deze analyse speelt een rol in de keuzes die we maken in de voorkeursvariant.

Het is de bedoeling dit najaar een ontwerp met kostenraming voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders. Na vaststelling van deze voorkeursvariant gaan de project- en werkgroep het ontwerp verfijnen naar een definitief ontwerp en worden er nadere onderzoeken uitgezet. De start van de uitvoering is gepland na het zomerseizoen 2024.

Projectinformatie

De fietser verdient meer comfort en veiligheid dan de huidige infrastructuur biedt. Ter hoogte van oversteeklocaties en kruispunten ontbreekt het vaak aan beschikbare ruimte om verkeerskundige maatregelen uit te voeren die bij een dergelijk weg type horen.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche